การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3

บทนำ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชธานี จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2561 "ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 3" ในหัวข้อ นวัตกรรมที่พลิกโฉมสังคมโลก "Disruptive Innovation" เพื่อเป็นเวทีสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และสร้างเครือข่ายวิจัยระหว่างนักวิจัยจากสถาบันต่างๆ อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมจากองค์กรของรัฐหรือเอกชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตลอดจนบุคคลที่สนใจโดยทั่วไป โดยมีกำหนดจัดในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชธานี

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชธานี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์และนักศึกษาที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมดังกล่าว โดยจะเปิดรับบทความตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 6 เมษายน 2561 (ขยายเวลาถึงวันที่ 20 เมษายน 2561) ผ่านทาง ระบบลงทะเบียนที่ http://rtunc2018.rtu.ac.th/

กิจกรรมและช่วงเวลา

กิจกรรม ช่วงระยะเวลา หมายเหตุ
* Early Bird Registration
  ผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
ตั้งแต่บัดนี้ - 1 มีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม
  สิ้นสุดการรับบทความวิจัย 6 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
  หมดเขตชำระเงิน 6 เมษายน 2561 20 เมษายน 2561
  แจ้งผลการตอบรับและผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 1 พฤษภาคม 2561  
* หมดเขตส่งบทความวิจัยฉบับตีพิมพ์
  ผู้นำเสนอผลงานวิจัยฯนำส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ
1 พฤษภาคม 2561  
ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอผลงาน / แจ้งกำหนดการประชุม / ห้องในการนำเสนอ 15 พฤษภาคม 2561  
  หมายเหตุ : เมื่อชำระค่าลงทะเบียนแล้ว ไม่สามารถขอรับเงินคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
   ประกาศ : เลขที่บัญชีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

ธนาคารกรุงไทย สาขาอุบลราชธานี

เลขที่บัญชี 313-0-73263-2

ชื่อบัญชี งานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชธานี

  หมายเหตุ : พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงินในระบบลงทะเบียนออนไลน์
  • รายการ : กลุ่มนำเสนอผลงานวิจัย
  • กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์สุขภาพ
  • กลุ่มที่ 2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • กลุ่มที่ 3 บริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • กลุ่มที่ 4 ศึกษาศาสตร์
  • กลุ่มที่ 5 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  • รูปแบบการนำเสนอผลงาน
  • แบบบรรยาย (Oral presentation)
  • แบบโปสเตอร์ (Poster presentation)
 

อัตราค่าลงทะเบียน

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* Poster ( นำเสนอโดยโปสเตอร์ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )

* Oral ( นำเสนอปกติ )

* Poster ( นำเสนอโดยโปสเตอร์ )

* ผู้เข้าร่วมประชุม ( ไม่นำเสนอผลงาน )


1 / 3
Caption Text
2 / 3
Caption Two
3 / 3
Caption Three